§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów platformy udostępnianych on-line pod adresem www.zagadkowy.pl oraz wszelkich subdomenach oraz podstronach.
 2. Platforma jest własnością firmy Cudotwórnia Sp. z o.o. ul, Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec, NIP: 6443519388 , e-mail: kontakt@zagadkowy.pl tel: +48 50484 19 18.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania ze wszelkich zasobów Platformy.

§2.

 1. Usługobiorca składa zamówienie na wybraną przez siebie usługę za pośrednictwem strony www.zagadkowy.pl  i Formularza Zamówień.
 2. Za pośrednictwem Formularza Zamówień wskazuje on wybór konkretnej usługi lub produktu.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Usługobiorcy informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny wynikające z cennika zawartego na stronie są cenami brutto.
 5. Usługobiorca może uiścić należność za pośrednictwem zewnętrznego operatora obsługującego płatności on-line (Tpay).
 6. Świadczenie usług przez Usługobiorcę rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Usługodawcę.

§3

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§4

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Dane Usługobiorców będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Usługobiorcom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,|
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

§5

Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

§6

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§7

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.